Vedtægter for erhvervsFORUM Roskilde

§ 1. Formål
Foreningens formål er primært at skabe netværk mellem foreningens medlemmer for derigennem at fremme udvikling og vækst.

Det er endvidere foreningens formål at varetage det lokale erhvervslivs interesser overfor kommunen, regionen, staten og det internationale samfund.

Dertil er det foreningens formål at fungere som operatør af erhvervsserviceopgaver samt påtage sig andre eksterne sekretariatsopgaver.

§ 2. Medlemmer
Virksomheder, institutioner, interesseorganisationer eller enkeltpersoner, der har erhvervsmæssige interesser i Roskildeområdet.

Indmeldelse kan ske via foreningens hjemmeside eller ved skriftlig henvendelse til foreningens sekretariat. Kontingent skal betales via BetalingsService. Ønskes en anden betalingsmetode kan dette ske mod et administrationsgebyr.

§ 3. Udmeldelse
Ethvert medlem kan udmelde sig af foreningen skriftligt med 1 måneds varsel til udgangen af et kalenderår. Ved udmeldelse refunderes betalte kontingenter ikke.

§ 4. Eksklusion
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem og bringe medlemskabet til ophør, såfremt skyldigt kontingent ikke er betalt senest 8 dage efter at skriftligt påkrav er fremsat overfor medlemmet.

Medlemmer, der modarbejder foreningen eller på anden måde viser sig uværdige til at være medlemmer, kan foreslås ekskluderet på generalforsamlingen.

§ 5. Hæftelse
Foreningen hæfter alene for de dispositioner som foreningen har truffet. Således hæfter foreningens medlemmer ikke for de trufne beslutninger.

§ 6. Generalforsamlinger
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned i Roskilde.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af generalforsamlingen eller bestyrelsen eller efter krav fra mindst 25% af foreningens medlemmer. For at begære en ekstraordinær generalforsamling afholdt, skal man angive den dagsorden man ønsker behandlet på generalforsamlingen.

Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved brev eller e-mail, med angivelse af dagsorden.

Forslag fra medlemmerne skal være indleveret skriftligt til bestyrelsen senest den 1. marts for at kunne blive behandlet på generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens årsberetning.
  3. Godkendelse af årsrapport og budget.
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  5. Valg af revisor.
  6. Indkomne forslag.
  7. Eventuelt.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed, idet hvert medlem har en stemme.

Til beslutning af vedtægtsændringer kræves at 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

§ 7. Bestyrelsen
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, og bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.

Bestyrelsen består af indtil 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således at der afgår 3 medlemmer i ulige år, og 4 medlemmer i lige år.

Der vælges indtil 3 suppleanter for 1 år ad gangen.

Der kan finde genvalg sted af såvel suppleanter som bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen varetager foreningens almindelige virksomhed og disponerer over de foreliggende midler. Bestyrelsen kan oprette en driftsorganisation til at varetage de daglige forretninger og assistere bestyrelsen og andre nedsatte udvalg.

Ansatte i driftsorganisationen kan ikke samtidig være medlemmer af bestyrelsen.

Foreningen har mulighed for at indgå økonomisk og juridisk forpligtende samarbejder i henhold til foreningens formål og efter godkendelse af bestyrelsen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når formand eller næstformand og yderligere mindst 2 medlemmer er til stede. De behandlede emner afgøres ved almindelig stemmeflerhed, således at formandens stemme – eller i tilfælde af hans forfald næstformandens stemme – er udslagsgivende ved stemmelighed.

Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden de nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

§ 8. Tegningsret
Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden eller næstformanden i forening med et andet medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen kan meddele prokura til driftsorganisationen.

§ 9. Revision & regnskab
Foreningens regnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor, der vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 10. Opløsning
Såfremt generalforsamlingen måtte beslutte at opløse foreningen, sker opløsningen ved en likvidation, der forestås af en likvidator der vælges af generalforsamlingen. Til beslutning om likvidation udkræves samme stemmeflerhed og afstemningsprocedure, som finder anvendelse ved vedtægtsændringer. jf. § 6.

Generalforsamlingen beslutter hvordan der skal forholdes med foreningens formue.


Således vedtaget på erhvervsFORUM Roskildes ekstraordinære generalforsamling d. 10. januar 2013.