23. april 2018

Referat, Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2018
Guldaldersalen
Onsdag den 18. april 2018 kl. 17.30

Referat

Pkt. 1 Valg af dirigent
Advokat Kirstine Rechnagel, ENP Advokatfirma, blev enstemmigt valgt.


Pkt. 2. Bestyrelsens årsberetning.
Bestyrelsesformand Marie-Louise Munter fremlagde bestyrelsens beretning. Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.


Pkt. 3. Godkendelse af årsrapport og budget
Bestyrelsesformand og Interim Direktør Marie-Louise Munter fremlagde årsrapport 2017, hvorefter denne blev godkendt. Derefter fremlagdes budget 2018, hvilket også blev godkendt.

Karin Sloth spurgte ind til fordelingen Erhvervsforum (forening) og Erhvervsservice/Turismeservice samt Projekter. Munter forklarede, at omkostningerne til administration og personale er fordelt efter en tidsregistrering samt fordelingsnøgle.

Karin Sloth spurgte til Roskilde Kommunes holdning til, at der på foreningsdrift er underskud, hvilket Munter lovede at spørge ind til og vende tilbage med. 


Pkt. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:
Marie-Louise Munter, Nanna Vöge (genopstillede ikke), Mads Hyllehøj (genopstillede ikke) og Torben Strand (genopstillede ikke).

Bestyrelsen indstillede derudover Rune Tarnø, TVC Advokatfirma, Mette Bach Glitzky, LE34, Peter Schwalbe, EASJ Roskilde.

Alle fire blev valgt uden modkandidater.

Bestyrelsen indstillede til valg af suppleanter:

Julie Bruun, CP ApS

Jacob Bøg, Skoda Roskilde

Lars Sloth, Gimle

Alle blev valgt uden modkandidater.


Pkt. 5. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslog genvalg af RIR Revision. Valgt uden modkandidater.


Pkt. 6. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

Pkt. 7. Eventuelt
Kasper Bæk fra bestyrelsens ansættelsesudvalg orienterede kort om ansættelsesprocessen for ny direktør. Efter valg af rekrutteringsbureau, blev stillingsopslag publiceret 19. marts på både SAM Internationals hjemmeside og sociale medier samt Erhvervsforums hjemmeside og sociale medier. Der har været mere end 30 ansøgere, hvoraf udvalgte har været til samtale og test. Efter generalforsamlingens afslutning vil der blive afholdt 2. samtale med SAM og ansættelsesudvalg og man forventer at have ny direktør på plads ultimo april, senest ultimo maj. Munters aftale som Interim udløber pr. 30. juni 2018.

Lars Lindskov, udvalgsformand Udvalget Vækst Erhverv og Globalisering (UVEG), orienterede om status med udvalgets kommissorium samt status for erhvervsudviklingen i Roskilde Kommune. Se præsentationen her.

Sidst takkede Munter afgående bestyrelsesmedlem Nanna Vöge for 10 års arbejde for bestyrelsen i Erhvervsforum Roskilde og overrakte en buket blomster.

 

Referent: Gitte Nielsen